Opšti uslovi poslovanja i cenovnik usluga

Opšti uslovi poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti
Agencije za nekretnine "ACTIVA" sa sedištem u Mladenovcu

I Opšte odredbe

1.1. Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos izemeđu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da prihvata odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

1.2. Opšti uslovi su sastavni deo ugovora o posredovanju sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

1.3. Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Opštih uslova imaju sledeće značenje:
- Posrednik u prometu nepokretnosti - "ACTIVA" nekretnine, ul. Kralja Aleksandra Obrenovića 70, mat.broj 55226245, PIB 101480773
- Posredovanje u prometu nepokretnosti – su radnje posrednika u prometu nepokretnosti koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova čiji je predmet određena nepokretnost naročito pri kupovini i prodaji.
- Nalogodavac je fizičko ili pravno lice koje sa posrednikom u prometu nepokretnosti sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavac, kupac, zakupodavac, zakupac)
- Treće lice je lice koje posrednik u prometu nepokretnosti nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova čiji je predmet određena nepokretnost.
-Povezana lica su bračni, odnosno vanbračni drug, potomak ili roditelj, nalogodavca-fizičkog lica ili trećeg lica sa kojim posrednik dovede u vezu nalogodavca, odnosno direktor, zastupnik, osnivač, član upravnog odbora nalogodavca-pravnog lica odnosno sa njima povezana lica u smislu ovog stava.
- Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

II Ponuda nepokretnosti

2.1. Naša ponuda je zansovana na podacima koje primamo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i ceni nepokretnosti te mogućnost da je oglašavana nepokretnost već prodata ili je vlasnik nepokretnosti odustao od prodaje.

2.2. Naše ponude i obaveštenja nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu samo ih uz naše pismeno odobrenje sme preneti trećoj osobi.

2.3. Ako je nalogodavac već upoznat sa nepokretnostima koje smo mu ponudili, odnosno već doveden u vezu sa trećim licem zainteresovanim za kupovinu nepokretnosti, obavezan nas je bez odlaganja o tome obavestitit pisanim putem, putem elektronske pošte, faksom ili preporučenim putem. U suprotnom, i u odnosu na te nepokretnosti smatraće se da je nalogodavac u vezu sa trećim licem doveden posredovanjem posrednika.

III Opis poslova koje je posrednik dužan da obavi

3.1. Posrednik u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:

3.1.1. da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;

3.1.2. da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;

3.1.3. da da nalogodavcu objektivno mišljenje o prosečnoj ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

3.1.4. da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravno na nepokretnosti čiji proment je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na očigledne moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima, a sve na osnovu raspoložive svojinske dokumentacije i postojećih javnih registara (katastarska evidencija nepokretnosti i registar sudskih zabrana);

3.1.5. da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;

3.1.6. da omogući pregled nepokretnosti;

3.1.7. da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnošću, ili o poslu za koji posreduje. Ne smatra se da je povređena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo preko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obavezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog sa nalogodavcem.

3.1.8. da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

3.1.9. da posreduje u pregovoirma i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;

3.1.10. da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

3.1.11. da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

3.2. Obaveze posrednika iz tačke 3.1. predstavljaju uobičajene radnje u postuupku posredovanja te u zavisnosti od posebnih karakteistika i okolnosti konkretnog posredovanog posla, posrednik može biti obavezan da izvrši samo neke od navedenih radnji a da se time ne dovede u pitanje izvršenje obaveze posrednika u celosti.

3.3. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim i pravnim) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licema sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
- neposredno doveo, ili uputio nalogodavca, ili sa njim povezano lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
- organizovao susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

3.4. Posrednik će poslove posredovanja obavljati preko ovlašćenih agenata prodaje i drugih stručnih službi. U poslovanju sa konkretnim nalogodavcem, posrednik će u skladu sa organizacijom poslovanja, odrediti jednog ili više agenata koji će biti zaduženi za neposrednu saradnju sa tim nalogodavcem. Nalogodavac ima pravo da zahteva da mu se odredi drugi agent prodaje umesto ranije određenog, bez obaveze navođenja razloga zbog kojih traži promenu.

IV Obaveze nalogodavca-prodavca

4.1. Nalogodavac-prodavac nepokretnosti u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:

4.1.1. da zaključi ugovor o posredovanju sa posrednikom u pisanom obliku;

4.1.2. da obavesti posrednika o svim oklnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;

4.1.3. da posredniku da na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koja je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti, kao i na druge okolnosti koje su od značaja za utvrđivanje pravnog statusa nepokretnosti;

4.1.4. da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

4.1.5. da obavesti posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr.;

4.1.6. da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno ili proističe iz zakona i/ili ovih opštih uslova, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;

4.1.7. da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene (naročito o činjenici da je sam ili preko drugog posrednika istu ponudio po nižoj ceni);

4.1.8. da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika;

4.1.9. da snosi troškove taksi i naknada za pribavljanje svih potrebnih isprava a naročito izvoda iz javnih evidencija (matične knjige, katastarska evidencija nepokretnosti, evidencija Agencije za privredne registre i sl.) kao i troškove vođenja postupaka potrebnih radi ažuriranja svojinske dokumentacije nepokretnosti.

4.2. Ukoliko nalogodavac sam ili preko drugog posrednika oglasi prodaju nepokretnosi po nižoj ceni od cene ponuđene preko posrednika, a o tome ne obavesti posrednika u roku utvrđenim u tački 4.1.7. posrednik je ovlašćen da sam, bez pribavljanja posebne saglasnosti nalogodavca, snizi cenu po kojoj oglašava prodaju predmetne nepokretnosti do iznosa po kome se ta nepokretnost oglašava od strane nalogodavca i trećih lica.

4.3. Nalogodavac odgovara za štetu nanetu posredniku i trećim licima ukoliko nije postupao prema načelima savestnosti, a naročito u pogledu pravnog statusa i fizičkih karakteristika nepokretnosti.

4.4. Nalogodavac je obavezan da posredničku nadoknadu isplati posredniku koji ga je prvi put doveo u vezu sa kupcem a u slučaju da posredknika dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tome upozuna posrednika kako bi se izbegli potencijalni sporovi između nalogodavca i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini smatraće se da je nalogodavac sa potencijalnim kupcem prvi put doveden u vezu posredsvom posrednika agencije "ACTIVA".

V Оbаvеzе nаlоgоdаvcа – kupcа

5.1. Nаlоgоdаvаc – kupаc nеpоkrеtnоsti u оkviru uslugе pоsrеdоvаnjа prihvаtа оbаvеzu dа izvrši slеdеćе rаdnjе

5.1.1. dа zаklјuči ugоvоr о pоsrеdоvаnju sа pоsrеdnikоm u pisаnоm оbliku,

5.1.2. dа оbаvеsti pоsrеdnikа о svim оkоlnоstimа kоје su оd znаčаја zа оbаvlјаnjе pоsrеdоvаnjа,

5.1.3. dа оbаvеstiti pоsrеdnikа о svim bitnim pоdаcimа о nеpоkrеtnоsti zа čiјu kupоvinu је zаintеrеsоvаn, štо pоsеbnо uklјučuје štо prеcizniје pоdаtkе о žеlјеnој cеni, lоkаciјi, strukturi i dr;

5.1.4. dа isplаti pоsrеdniku ugоvоrеnu pоsrеdničku nаknаdu, i аkо је tо pоsеbnо ugоvоrеnо ili prоističе iz zаkоnа i/ili оvih оpštih uslоvа, dа nаdоknаdi pоsrеdniku drugе trоškоvе nаstаlе tоkоm pоsrеdоvаnjа;

5.1.5. dа оbаvеsti pоsrеdnikа pisаnim putеm о svim prоmеnаmа u vеzi sа pоsrеdоvаnim pоslоm, а pоsеbnо о prоmеnаmа u vеzi sа nаčinоm plаćаnjа, rоkоvimа i cеnоm, а svе u rоku оd tri dаnа оd nаstаlе prоmеnе,

5.1.6. dа оdmаh оbаvеsti pоsrеdnikа dа је licе čiјu nеpоkrеtnоst је nаlоgоdаvаc rаzglеdао prеkо pоsrеdnikа, pоkаzаlо intеrеsоvаnjе da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosit ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

5.2. Nalogodavac odgovora za štetu ukoliko nije postupao prema načelima savestnosti.

5.3. Nalogodavac je obavezan da posredničku naknadu isplati posredniku koji mu je prvi omogućio razgleadnje premdetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je posrednik agencija "ACTIVA" istu pokazala, obavezan je da o tome upozna posrednika kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potenicjalni sporovi između nalogodavca i posrednika kao i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učine smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom posrednika agencije "ACTIVA".

5.4. Nalogodavac je obavezan da neposredno pre ragledanja nepokretnosti poptiše posredniku nalog, ponudu ili potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom posrednika.

5.5. U slučaju da nalogodavac odbije da ptpiše nalog, ponudu ili potvrdu posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je posrednik pokazao predmetnu nepokretnost nalogodavcu ili povezanim licima, na način opisan u stavu 3.3. ovih opštih uslova poslovanja, i pored odbijanja da ptpiše nalog, ponudu ili potvrdu, pa nalogodavac ili sa njim povezana lica u smislu ovih opštih uslova poslovanja, zaključi ugovor o prometu predmetne nepokretnosti, činjenica da je nalogodavca u vezu sa prodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i slično.

VI Ugovor o ekskluzivnom posredovanju

6.1. Budući dа је ugоvоr о еkskluzivnоm pоsrеdоvаnju rеzultаt pоsеbnоg оdnоsа izmеđu nаlоgоdаvcа i pоsrеdnikа, istim sе оdnоsi nаlоgоdаvcа i pоsrеdnikа mоgu ugоvоriti nа drugаčiјi nаčin u оdnоsu nа оvе оpštе uslоvе pоslоvаnjа.

6.2. Svе оdrеdbе оvih оpštih uslоvа pоslоvаnjа оdnоsе sе i nа ugоvоr о еkskluzivnоm pоsrеdоvаnju, u оdnоsu nа оnа pitаnjа kоја sаmim ugоvоrоm nisu rеšеnа nа drugаčiјi nаčin, pоd uslоvоm dа nisu u suprоtnоsti sа оdrеdbаmа zаkоnа kојimа је urеđеn ugоvоr о еkskluzivnоm pоsrеdоvаnju i sа prаvnоm prirоdоm ugоvоrа о еkskluzivnоm pоsrеdоvаnju.

VII Prava posrednika prilikom posredovanja

7.1. Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.

7.2. Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o podposredovanju, kojim će u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se nalogodavac sa ovim izričito saglasio u ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

7.3. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

VIII Ostvarivanje prаvа nа pоsrеdničku nаknаdu i trоškоvе

8.1. Pоsrеdnik stičе prаvо nа pоsrеdničku nаknаdu u trеnutku zаklјučеnjа prvog pravnog akta koji u cilјu realizacije posredovanog posla ugovorne strane zaklјuče (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

8.2. Pоsrеdnik nе mоžе dа zаhtеvа dеlimičnо plаćаnjе pоsrеdničkе prоviziје unаprеd, оdnоsnо prе zаklјučеnjа prеdugоvоrа, оdnоsnо ugоvоrа, zа kојi је pоsrеdоvао, u sklаdu sа prеthоdnim stаvоm.

8.3. Iznоs pоsrеdničkе nаknаdе, оdnоsnо nаčin оdrеđivаnjа iznоsа pоsrеdničkе nаknаdе, kао i vrstа i visinа trоškоvа zа dоdаtnе uslugе pоsrеdnikа, utvrđеni su Cеnоvnikоm pоsrеdničkih uslugа kојi је sаstаvni dео оvih Оpštih uslоvа pоslоvаnjа.

8.4. Pоsrеdnik mоžе dа ugоvоri prаvо nа nаknаdu dоdаtnih trоškоvа nužnih zа izvršеnjе nаlоgа, bеz оbzirа nа uspеh pоsrеdоvаnjа, i zаtrаži dа mu sе unаprеd plаtе srеdstvа zа оdrеđеnе izdаtkе, аkо је tо izričitо nаvеdеnо u ugоvоru о pоsrеdоvаnju.

8.5. Pоsrеdnik imа prаvо nа pоsrеdničku nаknаdu аkо posredovani pravni posao umesto nalogodavca – kupcа, zaklјuči sa njim povezano lice kao i u slučaju da nalogodavac - prоdаvаc, umesto sa trećim licem sа kојоm gа је pоsrеdnik dоvео u vеzu, zаklјuči pоsrеdоvаni prаvni pоsао sa povezanim licem tog trećeg lica.

8.6. Аkо nаkоn prеstаnkа vаžеnjа ugоvоrа о pоsrеdоvаnju, nа оsnоvu оtkаzа nаlоgоdаvcа, а u rоku nе dužеm оd mеsеc dаnа оd dаnа prеstаnkа vаžеnjа ugоvоrа, nаlоgоdаvаc zаklјuči prаvni pоsао kојi је nеpоsrеdnа pоslеdicа pоsrеdnikоvоg pоsrеdоvаnjа prе prеstаnkа vаžеnjа ugоvоrа о pоsrеdоvаnju, dužаn је dа pоsrеdniku plаti ugоvоrеnu pоsrеdničku nаgrаdu u cеlini, оsim аkо је ugоvоrоm о pоsrеdоvаnju drugаčiје bilо ugоvоrеnо.

8.7. Аkо pоd uslоvоm i u rоku iz prеthоdnоg stаvа, nаlоgоdаvаc zаklјuči prаvni pоsао kојi је u znаčајnој mеri rеzultаt pоsrеdnikоvоg pоsrеdоvаnjа prе prеstаnkа vаžеnjа ugоvоrа о pоsrеdоvаnju, dužаn је dа plаti pоsrеdniku srаzmеrnu pоsrеdničku nаknаdu, оsim аkо је ugоvоrоm о pоsrеdоvаnju drugаčiје bilо ugоvоrеnо.

8.8. Pоsrеdnik nеmа prаvо nа nаknаdu zа pоsrеdоvаnjе аkо sа nаlоgоdаvcеm u svоје imе, kао ugоvоrnа strаnа, zаklјuči ugоvоr kојi је prеdmеt pоsrеdоvаnjа, оdnоsnо аkо tаkаv ugоvоr sа nаlоgоdаvcеm zаklјuči licе kоје zа pоsrеdnikа оbаvlја pоslоvе pоsrеdоvаnjа.

8.9. Ukoliko nalogodavac pre isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora bez obzira da li je plaćanje tih troškova izričito ugovoreno ugovorom o posredovanju.

8.10. Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakva potraživanja osim obaveze nalogodavca da plati posredniku one troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

8.11. Posrednička naknada koja se obračunava u procentima u odnosu na ugovornu cenu predmetne nepokretnosti izraženu u evrima ili drugoj stranoj valuti, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu važećem na dan plaćanja.

IX Ugovor o posredovanјu

9.1. Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca i to u pisanom obliku. Pod pojmom pisanog ugovora podrazumeva se i ugovor zaklјučen u elektronskom obliku u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.

9.2. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vreme. Rok trajanja ugovora određuje se Ugovorom o posredovanju, u svakom pojedinačnom slučaju posredovanja. Ugovor o posredovanju se može pisanim sporazumom ugovornih strana više puta produžiti.

9.3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatraće se da je isti skloplјen na određeno vreme od 12 (dvanaest) meseci.

9.4. Nаlоgodavac i posrednik dužni su jedan drugogа оbаvеstiti о prеstаnku ugоvоrа о pоsrеdоvаnju najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka roka na koji je ugovor skloplјen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Оbаvеštеnjе о prеstаnku ugоvоrа dаје sе u pisanom obliku. U protivnom, ukoliko Nalogodavac i/ili Posrednik nе оbаvеsti drugu strаnu о prеstаnku ugоvоrа, ugovor se smatra prećutno produženim na isti rok na koji je bio prvobitno skloplјen.

9.5. Posrednik i Nalogodavac u slučaju prećutno produženog trajanja ugovora mogu u bilo koje doba otkazati ugovor.

9.6. Ugovor o posredovanju se može jedanput prećutno produžiti. Po proteku dvostrukog roka na koji je skloplјen prvobitni ugovor, ugovor prestaje, te se mora sklopiti novi ugovor o posredovanju ukoliko stranke žele nastaviti ugovorni odnos.

9.7. Posrednik može odbiti sklopiti ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na osnovu svoje slobodne procene, a naročito u bilo kom od sledećih slučajeva:

9.7.1. ako je Nalogodavac maloletna osoba ili osoba koja je potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, a ne postoji odobrenje zakonskog zastupnika,

9.7.2. ako postoji osnovana sumnja da dati podaci u vezi identiteta fizičkog ili pravnog lica, te njegovoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti ili ovlašćenju o zastupanju nisu istiniti, odnosno ako postoji osnovana sumnja da dati podaci u vezi nekretnine nisu istiniti,

9.7.3. ako je nad Nalogodavcem pravnim licеm pokrenut postupak stečaja, ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaklјučiti da je prezadužen ili nesposoban za plaćanje, ili ako postoji bilo kakva dospela, a neplaćena obaveza Nalogodavca prema Posredniku,

9.7.4. ako na poseban zahtev Posrednika Nalogodavac odbije dati podatke o članovima njegovog domaćinstva (povezanim licima) ili bliskim osobama pravnog lica

X Saradnja sa drugim posrednicima

10.1. Posrednik u okviru obavlјanja usluge posredovanja može sarađivati sa drugim posrednicima koji na tržištu posluju u skladu sa zakonom, s tim da u slučaju zaklјučenja posredovanog posla čija realizacija je rezultat saradnje posrednika sa drugim posrednicima, nalogodavac ne može imati veće obaveze od onih koje je ugovorio sa posrednikom.

10.2. Pоsrеdnik је оvlаšćеn dа pоslоvе pоsrеdоvаnjа zа nаlоgоdаvcа pоvеri pоdpоsrеdniku pоsеbnim ugоvоrоm, uz оbаvеzu dа nаlоgоdаvcа о zаklјučеnju tаkvоg ugоvоrа оbаvеsti u rоku оd 3 dаnа оd dаnа zаklјučеnjа, оsim ukоlikо ugоvоrоm о pоsrеdоvаnju niје izričitо isklјučеnо prаvо nа zаklјučеnjе ugоvоrоm о pоdpоsrеdоvаnju. Nаvеdеnim ugоvоrоm о pоdpоsrеdоvаnju nе mоgu biti ugоvоrеnе nikаkvе dоdаtnе оbаvеzе zа nаlоgоdаvcа.

XI Odgovornost za štetu

11.1. Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

11.2. Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane posrednika.

11.3. Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ogovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

11.4. Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca), kao ni za pravne nedostatke nepokretnosti.

XII Završne оdrеdbе

12.1. Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

12.2. Nalogodavci i treća lica sve svoje sugestije, primedbe, pohvale, obaveštenja ili reklamacije mogu dostavljati posredniku pisanim putem na adresu Mladenovac, Kralja Aleksandra Obrenovića br. 70/1, elektronskom poštom na adresu activa.nekretnine@gmail.com, putem telefona 011/8233-844 kao i neposredno u poslovnim prostorijama posrednika.

12.3. Nа оdnоsе izmеđu nаlоgоdаvcа i pоsrеdnikа kојi nisu urеđеni оvim Оpštim uslоvimа pоslоvаnjа, а nisu ugоvоrеni ugоvоrоm о pоsrеdоvаnju, primјеnjuјu sе оdrеdbе Zаkоnа kојi rеgulišu оvu оblаst i Zаkоnа о оbligаciоnim оdnоsimа.

12.3. U slučајu spоrа nаdlеžаn је Osnоvni sud u Mladenovcu.

Overene Opšte uslove poslovanja možete skinuti i u PDF formatu.


Cenovnik usluga

1. Posredovanje u kupoprodaji nekretnina
Od 2% do 6,0% od dogovorene prodajne cene nepokretnosti i plaća se na dan overe predugovora ili ugovora
2. Kod razmene nekretnina
Plaća svaki učesnik sa po 2% od kupoprodajne cene
3. Posredovanje u izdavanju stanova i poslovnih prostora
Plaća svaki učesnik po 50% jednomesečnog zakupa, plaća se na dan zaključenja Ugovora o zakupu
4. Provera dokumentacije nekretnine bez učešća u kupoprodaji i dodatnog angažovanja
3.000 dinara
5. Usluga pripreme i kompletiranja dokumentacije za prodaju nekretnina
5.000 dinara
6. Priprema dokumentacije za knjiženje u RGZ SKN Mladenovac
5.000 dinara
7. Priprema dokumentacije za lokalnu PU bez posredovanja u prometu nekretnina
5.000 dinara
8. Predaja dokumentacije u RGZ SKN i lokalnu PU, bez posredovanja u prometu nekretnina
3.000 dinara
9. Procena vrednosti nekretnine bez učešća u prodaji iste i bez angažovanja ovlašćenog sudskog procenitelja
7.000 dinara
10. Procena vrednosti nekretnine bez učešća u prodaji iste, a sa angažovanjem ovlašćenog sudskog procenitelja
15.000 dinara
11. Stručne konsultacije koje se odnose na promet i izdavanje nepokretnosti, a bez učešća u kupoprodaji i izdavanju
Bez nadoknade
12. Sve ostalo što nije predviđeno ovim cenovnikom
Neposredno se ugovara sa odgovornim licem posrednika

Naknada koja se obračunava u procentima u odnosu na ugovornu cenu predmetne nepokretnosti izraženu u evrima ili drugoj stranoj valuti, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu "Banca Intesa" a.d. Beograd, važećem na dan plaćanja.

Ovaj cenovnik se primenjuje od 01.12.2014.god.

Overeni Cenovnik možete skinuti i u PDF formatu.

Novi objekat na Zlatiboru

Top ponuda

Grad:
Beograd
Kvadratura:
102.00
Kategorija:
Stan
Transakcija:
[K]
Cena 205000 Eur
Grad:
Mladenovac
Kvadratura:
53.00
Kategorija:
Lokal
Transakcija:
[K]
Cena 45000 Eur